Statut A.D.V.

STATUTUL PARTIDULUI

ALTERNATIVA DE VEST

Capitolul I: PRINCIPII

Capitolul II: MEMBRII

Capitolul III: STRUCTURA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.

Capitolul IV: COMISIA UNICĂ DE ARBITRAJ

Capitolul V: CURTEA NAȚIONALĂ DE AUDIT

Capitolul VI: PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI

Capitolul VII: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Capitolul I: Principii.

Titlul 1 – Declarația de Principii

Art.1

 1. Partidul Alternativa De Vest este persoană juridică de drept public, înregistrată ca partid politic. Partidul Alternativa De Vest este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei României, cu cele ale Legii partidelor politice, ale prezentului Statut şi ale regulamentelor sau normelor metodologice adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestui Statut, în vederea prezervării libertăților individuale, proprietății private, muncii și siguranței cetățenilor români, respectiv a garantării și promovării dreptului acestora de a rezista și lupta împotriva tuturor formelor de abuz, intoleranță, nedreptate, discriminare și opresiune. Partidul Alternativa De Vest urmărește numai obiective politice.
 2. Alternativa De Vest se declară a fi orientat spre oameni fiind un promotor al respectării demnității personale.
 3. Considerând că cetățeanul este cel mai important, interesele acestuia având prioritate, Alternativa De Vest pledează pentru o formă de guvernare minimală, suplă, competentă și în legătură directă cu cetățeanul.

Titlul 2 – Identitatea partidului Alternativa De Vest

Art. 2

Denumirea integrală a partidului este Alternativa De Vest, iar denumirea prescurtată este ADV.

Art. 3

Semnul permanent al partidului Alternativa De Vest este reprezentat de literele ADV, pe un fond gri astfel: literele ADV roşu închis, pătratul gri fiind situat în partea din spate a graficii, ca si fundal. Codurile de culori sunt: a) RGB: 168/15/2/#a80f02 (roşu inchis) şi b) RGB: 204/204/204/#cccccc (gri deschis). Font text “alternativa de vest” – times new roman 30 unitati.

Reprezentarea sub formă grafică, alb/negru şi color, a semnului permanent al Partidului ADV este prezentată în Anexa 1 și Anexa 2 parte integrantă a prezentului Statut.

Adunarea Generală Națională a partidului Alternativa De Vest poate modifica semnul permanent al partidului, în condiţiile prevăzute de lege.

Semnul electoral al partidului Alternativa De Vest este identic cu semnul permanent. El poate fi modificat prin decizie a Adunării Generale Naționale, în condiţiile legii.

Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate materialele şi documentele oficiale ale partidului Alternativa De Vest.

Art. 4

Sediul partidului Alternativa De Vest este în Municipiul Arad, Bulevardul Decebal, nr. 3, ap. 3a, județul Arad.

Sediul partidului Alternativa De Vest poate fi schimbat prin decizie a Adunării Generale Naționale.

Art. 5

Alternativa De Vest este un partid care se bazează pe idei și nu pe doctrine, un partid care își propune implementarea efectivă a unor proiecte, schimbarea sistemului birocratic actual într-un sistem suplu, minimal, performant, transparent și acest lucru se poate realiza doar prin schimbarea legilor actuale.

Art. 6

Scopul partidului Alternativa De Vest este de a clădi o Românie modernă şi prosperă, de a construi o societate care promovează şi respectă libertatea și responsabilitatea individuală, proprietatea și inițiativa privată, egalitatea în faţa legii, răspunderea sistemului față de cetățean.  

Art. 7

Obiectivele partidului Alternativa De Vest sunt subordonate scopului său şi au exclusiv natură politică. Principalele obiective ale partidului Alternativa De Vest sunt:

 1. Respectarea şi garantarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului şi ale cetăţeanului, în conformitate cu  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Constituţia României;
 2. Promovarea şi apărarea democraţiei, ca formă de organizare politică;
 3. Promovarea şi susţinerea unui mediu de afaceri curat, bazat pe principii sănătoase, a unui sistem de stat depolitizat în care recunoașterea meritelor, promovarea pe principii de competență, să constituie obligativitate;
 4. Respectarea legii şi egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor români, indiferent de funcțiile ocupate inclusiv a senatorilor și deputaților a căror imunitate trebuie să se reducă la declarațiile politice pe care le fac;
 5. Crearea unui mediu favorabil tinerilor, pentru stoparea emigrării acestora în afara granițelor;
 6. Responsabilizarea clasei politice;

Capitolul II:  Membrii Partidului Alternativa De Vest

Titlul 1 – Adeziunea și Asocierea

Art. 8

Partidul Alternativa De Vest este constituit prin liberă asociere și prin liberă adeziune la Statut și la Programul Politic.

Art. 9

Poate deveni membru al partidului Alternativa De Vest orice cetăţean român indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. A împlinit vârsta de 18 ani;
 2. Are cetăţenia română;
 3. Aderă la scopul şi obiectivele asumate de partidul Alternativa De Vest şi doreşte să acţioneze pentru realizarea acestora;
 4. Completează şi semnează o cerere de adeziune;

Art. 10

Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri partidului Alternativa De Vest şi pot constitui structuri de partid, în condițiile respectării legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

Art. 11

Pot deveni membri partidului Alternativa De Vest, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie română, dar au domiciliul în România.

Art. 12

Nu pot fi membri ai partidului Alternativa De Vest:

 1. Persoanele lipsite de drepturi electorale;
 2. Persoanele care se află în situaţiile de incompatibilitate sau de interdicţie prevăzute de Legea partidelor politice;
 3. Persoanele care au fost ofiţeri, angajați sau colaboratori ai Securităţii;

Art. 13

Pentru dobândirea calităţii de membru trebuie parcursă următoarea procedură:

 1. Se depune aplicația de înscriere (cererea de adeziune), la sediu sau în format electronic, la organizaţia locală de pe raza căreia persoana îşi are domiciliul/ reşedinţa/ locul de muncă sau unde doreşte să activeze. Până la înfiinţarea unui grup de iniţiativă sau a unei organizaţii în localitatea în care îşi are domiciliul sau unde doreşte să activeze, solicitantul poate opta pentru oricare dintre organizaţiile locale din proximitate;
 2. Prezidiul Local îl invită pe aplicant, în scris sau telefonic, la prima sa şedinţă şi în baza prezentului statut, aprobă sau respinge cererea în termen de maxim 20 de zile de la data înregistrării cererii.
 3. Persoana în cauză primește în scris (inclusiv prin poşta electronică) răspunsul privind înscrierea, în termen de maxim 7 zile. În cazul neprimirii unui răspuns scris în acest termen persoana în cauză este tacit admisă și devine membrul partidului Alternativa De Vest. În cazul aprobării, explicite sau tacite, Prezidiul Local este obligat să anunțe și să prezinte noul membru în prima sa ședință.
 4. În caz de respingere a cererii de către Prezidiul Local, persoana în cauză poate depune o contestaţie, în scris la Prezidiul Judeţean în termen de maxim 7 zile de la data primirii raspunsului, în scris;
 5. În cazul aprobării prin răspuns scris sau al admiterii tacite, orice membru al partidului Alternativa De Vest poate contesta în scris (inclusiv online) intrarea în partid a persoanei în cauză, în termen de maxim 20 zile de la anunțarea sa ca nou membru în cadrul primei ședințe a Prezidiului Local. În acest caz, contestația trebuie adresată Comisiei Unice de Arbitraj;
 6. În cazul acestor contestații, de la literele d și e, deciziile, sunt definitive. Ambele decizii se iau în urma invitării și audierii persoanei în cauză și sunt comunicate, de asemenea, în scris, fie pe loc, în urma ședinței de deliberare, fie în scris în maximum 7 zile, în cazul în care persoana în cauză nu se prezintă. Invitația la audiere se comunică în scris în termen de maximum 7 zile de la data primirii și înregistrării contestației, audierea și deliberarea având loc la ședința imediat următoare (de la data comunicării) a forului respectiv.
 7. Adeziunile aprobate sunt introduse în registrele locale, județene și naționale ale membrilor. Noul membru primeşte o copie a Statutului şi una a Programului într-un termen de maximum 20 de zile de la data aprobării.
 8. Orice fals dovedit în aplicația de înscriere atrage excluderea de drept din partid.

Art. 14

Transferul la o altă organizaţie, se realizează printr-o cerere depusă la noua organizaţie, aprobată la prima ședință şi comunicată în scris organizaţiei din care a făcut parte solicitantul, în termen de 15 zile, păstrându-se evidenţa vechimii şi efectuându-se modificările necesare în registrele partidului (locale, județene și naționale).

Titlul 2 – Drepturi și îndatoriri ale membrilor

Art. 15

Membrii partidului Alternativa De Vest au următoarele drepturi:

 1. Să îşi exprime liber opiniile în cadrul structurilor de partid în legătură cu orice subiect în dezbatere;
 2. Să îşi exprime liber opiniile în afara partidului, chiar şi contrare deciziilor organismelor de conducere ale partidului, în măsura în care exprimările respective sunt în spiritul principiilor partidului Alternativa De Vest;
 3. Să participe la şedinţa în care sunt puse în discuție persoana şi activitatea lor;
 4. Să aibă iniţiative legislative, administrative sau politice în condiţiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei sau forului de conducere din care fac parte, respectiv să se asocieze liber în vederea realizării unor acțiuni, proiecte și programe politice, locale, regionale, naționale sau internaționale;
 5. Să participe la luarea deciziilor în cadrul structurilor partidului Alternativa De Vest, conform competenţelor prevăzute în Statut;
 6. Să facă parte dintr-o singură organizație locală și din una sau mai multe structuri asociative în interiorul partidului;
 7.  Să aleagă şi să fie aleși în structurile de conducere ale partidului Alternativa De Vest la toate nivelurile ierarhice, în temeiul unor competiții libere și transparente. Orice membru ales într-un birou politic sau într-un consiliu director, de la nivel local la nivel național, este considerat a fi într-o funcție de conducere;
 8. Să fie ales în maximum două funcții de conducere în interiorul partidului, dar la niveluri diferite ;
 9. Să propună, să se autopropună şi să fie propuși pentru reprezentarea partidului Alternativa De Vest și pentru listele electorale ale partidului Alternativa De Vest pentru alegerile locale, parlamentare, pentru Parlamentul European şi pentru prezidenţiale, dacă sunt întrunite condiţiile legale și cele prevăzute de prezentul statut și de regulamentele sau normele metodologice pentru aplicarea acestuia;
 10. Să participe la toate întâlnirile forurilor organizaţiei din care fac parte în calitate de membru sau în care dețin o funcție, orice decizie putând fi luată doar în baza voturilor majoritar exprimate în cadrul acestor consultări și dezbateri;
 11. Să îşi desfăşoare activitatea în organismele partidului în care au fost aleşi, au fost delegaţi sau din care fac parte de drept şi să îşi exercite dreptul de vot cu privire la ordinea de zi;
 12. Fiecare membru va avea un istoric în care se va regăsi toată activitatea acestuia, urmând ca această activitate să fie evaluată ori de câte ori se impune de către Comisia Unică  care va avea dreptul de veto cu privire la promovarea membrului pe orice funcție acesta va candida
 13. Să se adreseze forurilor partidului în probleme de interes public sau politic;
 14. Să aibă acces la informaţiile referitoare la activitatea organizaţiei din care fac parte, inclusiv situația financiară la zi (venituri și cheltuieli), şi să fie informaţi cu privire la hotărârile organismelor de conducere ale partidului, dar și cu privire la activitatea celor care îl reprezintă public, inclusiv date financiare legate de activitatea și campaniile acestora (venituri și cheltuieli). Răspunsul la aceste solicitări, indiferent de nivel, trebuie să fie primit în scris în maximum 30 de zile;
 15. Să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia ocupată în cadrul organizaţiilor acestuia, în interesul partidului;
 16. Să se autosuspende din partid sau din funcţia deţinută în cadrul acestuia ori din funcţiile politice sau administrative obţinute prin susţinere politică, în următoarele situaţii principale:
 17. funcţia publică obţinută este incompatibilă cu calitatea de membru;
 18. este cercetat pentru comiterea unei infracţiuni pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa. În acest caz, partidul poate să îi ceară în mod expres autosuspendarea și, în cazul în care nu o face, chiar să decidă suspendarea;

 1. Să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;
 2. Să folosească dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.
 3. Orice alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 16

Membrii au următoarele obligații:

 1. Să respecte Constituţia şi legile ţării; să cunoască şi să respecte principiile de bază ale partidului;
 2. Să promoveze valorile şi principiile partidului şi să contribuie la realizarea obiectivelor partidului;
 3. Să nu afecteze, prin declaraţii si acţiuni publice denigratoare, imaginea sau activitatea partidului;
 4. Să exercite în temeiul legii, cu demnitate şi competenţă, demnităţile sau poziţiile publice în care au fost aleşi sau numiţi;
 5. Să plătească lunar cotizaţia de membru al partidului, stabilită la nivel national.
 6. Să susţină candidaţii partidului care au fost desemnaţi să candideze pentru a ocupa o funcţie publică obţinută prin alegeri.

 1. să informeze permanent conducerea organizaţiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Parlamentului României, Parlamentului European şi în cadrul structurilor administraţiei publice centrale sau locale;

 1. să îşi îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes faţă de cererile şi petiţiile adresate de membrii partidului şi să se preocupe de soluţionarea acestora;
 2. Orice alte obligaţii prevăzute de lege.

Art. 17

Membrii partidului Alternativa De Vest au obligaţia de plată a unei cotizaţii minime al cărei cuantum este stabilit anual de către fiecare Prezidiul Local. Prezidiul Local al organizației care încasează cotizația trebuie să poată demonstra că plata a fost efectuată de către membrul respectiv. Neplata cotizaţiei minime până la sfârşitul unei luni atrage după sine suspendarea pentru luna următoare a dreptului de vot și a celui de a fi ales în cadrul procedurilor statutare din organismele din care fac parte. La șase luni de neplată consecutivă a cotizației, respectivul membru poate fi exclus din partid.

Titlul 3 – Sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor.

Art. 18

Calitatea de membru se pierde prin deces, demisie sau prin excludere în condiţiile prezentului Statut:

 1. În urma constatării decesului unui membru, se procedează automat la radierea din baza de date;
 2. Demisia intră în vigoare de la data depunerii ei la sediul  organizaţiei sau trimiterii ei în format electronic;
 3. Excluderea este constatată de organele de conducere de la nivelul teritorial la care activează şi/ sau deţine funcţii respectivul membru.

Art. 19

Abaterile disciplinare sunt constatate de către Comisia Unică şi propuse spre sancţionare, suspendare sau excludere organelor politice responsabile în următoarele cazuri:

 1. Condamnarea penală, indiferent de modul de executare, pentru infracţiune săvârşită cu intenţie în România sau în orice altă ţară;
 2. Incompatibilităţile şi conflictele de interese constatate definitiv de instanţele judecătoreşti;
 3. Stabilirea calităţii de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. Promovarea de idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism şi intoleranţă;
 5. Comportament public indecent, violenţă fizică sau ameninţări la integritatea fizică a oricărui cetăţean sau orice alte forme de comportament public care prejudiciază grav credibilitatea şi obiectivele asumate de partid;
 6. Încălcarea prevederilor Statutului sau deciziilor structurilor de partid;
 7. Folosirea calităţilor oficiale de către membrii de partid aflaţi în funcţii publice sau de conducere în cadrul partidului pentru obţinerea de avantaje, de orice natură, pentru ei sau pentru alţii;
 8. Activitatea în folosul altui partid sau transmiterea de documente, hotărâri şi discuţii confidenţiale adversarilor politici, de natură să afecteze obiectivele asumate de partid;
 9. Refuzul nemotivat de a plăti cotizaţia de partid timp de șase luni, după notificarea în scris privind întârzierea plăţii;
 10. Sancţionarea repetată pentru abateri disciplinare.


Art. 20

Membrilor Partidului care nu respectă legile ţării, Statutul, Programul politic, regulamentele sau celelalte documente ale partidului, deciziile şi hotărârile organismelor de conducere ale partidului, precum şi celor care prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţii sau activităţi provoacă daune partidului sau dacă se încadrează într-o altă situație prevăzută la art. 19, li se poate aplica, după gravitatea faptei, una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni:

 1. Avertisment;
 2. Suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcţiile deţinute;
 3. Suspendarea pe anumite termene a calităţii de membru;
 4. Demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;
 5. Retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite prin susţinerea partidului;
 6. Excluderea din partid.

Aplicarea oricărei sancțiuni se poate face doar după convocarea scrisă a membrului de partid vizat și după ascultarea acestuia.  Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarant, care va cuprinde în mod obligatoriu numele persoanei convocate, care este motivul convocării, adresa exactă unde audierea va avea loc, ora exacta la care aceasta va avea loc. Toți membrii de partid convocați la Comisia Unică au dreptul să se apere și de a propune probe în favoarea lor.

Titlul 4 – Registrele Membrilor de Partid

Art. 21

Registrele membrilor partidului Alternativa De Vest se întocmesc și se administrează în mod coordonat, conform Regulamentului, la următoarele niveluri: local, județean și național.

Art. 22

Partidul Alternativa De Vest întocmește și administrează un registru special al simpatizanților, voluntarilor și donatorilor.

Capitolul III: STRUCTURA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ

Titlul 1 – Structurile și Autoritățile Locale

Art. 23

Organizațiile locale al Partidului Alternativa De Vest, sunt constituite pe raza comunelor, cu minimum 15 de membri, orașelor și municipiilor, cu minimum 30 de membri, respectiv pe cea a municipiilor reședință de județ, cu minimum 50 de membri. În etapa de constituire, orice organizație locală poate fi inițiată de un comitet de inițiativă format din minimum 5 membri, între care un responsabil coordonator.

Art. 24

Adunarea Generală Locală este forul decizional suprem al organizației locale, fiind constituită din totalitatea membrilor cu drept de vot ai filialei locale a partidului;

 1. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru al filialei are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita deschis, prin ridicarea mâinii sau secret, prin buletin de vot.
 2. Adunarea Generală Locală se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la doi ani sau în maxim un an de la data la care au avut loc alegerile pentru Parlamentul României. Prima sesiune ordinară are loc după data înregistrării partidului obligatoriu înainte cu cel puțin trei luni față de data primelor alegeri pentru autoritățile locale.
 3. Adunarea Generală Locală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui Organizației Locale respective, a majorităţii membrilor Prezidiului Local sau a unei treimi din totalul membrilor cu cotizația la zi ai organizației locale.
 4. Adunarea Generală Locală are următoarele competenţe:
 5. Alege şi revocă, prin vot secret şi uninominal, cu majoritate simplă, Preşedintele Organizației Locale a partidului, pe o perioadă de 4 ani;
 6. Alege şi revocă prin vot secret și uninominal, cu majoritate simplă, membrii Prezidiului Local al organizației locale a partidului;
 7. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidatul partidului la funcţia de primar,
 8. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidaţii la funcţiile de consilieri locali;
 9. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidatul la funcţia de Președinte al Consiliului Județean, pe care îl propune, Prezidiului Județean;
 10. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidaţii la funcţiile de consilieri județeni, pe care îi propune, Prezidiului Județean;
 11. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidații la funcția de deputat și senator pe care îi propune, Prezidiului Județean;
 12. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidații la funcția de eurodeputați pe care îi propune, Prezidiului Județean;
 13. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, candidatul la funcția de Președinte al României pe care îl propune, Prezidiului Județean
 14. La propunerea Prezidiului Local și ținând cont de politica generală a Partidului Alternativa De Vest, votează deschis și stabilește cu majoritate simplă încheierea unor alianţe politice şi/ sau electorale la nivel local, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie în cadrul consiliului local al administrației publice. Toate aceste alianțe trebuie să respecte principiile și valorile cuprinse în Statut și în Programul Politic.
 15. Dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, raportul de gestiune al Prezidiul Local, raportul Comisiei de Audit referitoare la execuţia bugetară a organizației şi acordă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetară;
 16. Aprobă raportul Prezidiului Local, prezentat de Preşedintele Organizației Locale a partidului;
 17. Convocarea Adunării Generale Locale se face de către Prezidiul Local;
 18. Convocarea în sesiune ordinară se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune. Convocarea în sesiune extraordinară se face cu cel puţin 15 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune;
 19. Convocarea se face prin:

Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

E-mail;

Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.

Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Adunării Generale Locale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

 1. Adunarea Generală Locală este statutar constituită la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor cu cotizația plătită la zi.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor cotizanți, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maxim 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.

 1. Lucrările Adunării Generale Locale sunt conduse de Preşedintele Organizației Locale a partidului şi un prezidiu format din membri ai Prezidiului Local.
 2. La începutul lucrărilor se alege prin vot deschis o comisie de validare şi numărare a voturilor, precum şi un secretariat.

Comisia de validare şi numărare întocmeşte Procese Verbale de validare a lucrărilor, precum şi Procese Verbale de numărare a voturilor.

Secretariatul asigură întocmirea Proceselor Verbale ale sesiunii, redactarea hotărârilor, rezoluţiilor şi celorlalte materiale. Toate documentele oficiale ale Adunării Generale vor fi semnate de Preşedintele Organizației Locale a partidului şi de către membrii Secretariatului.

Art. 25

Toți candidații care se prezintă în fața Adunării Generale Locale trebuie să aibă avizul pozitiv al Comisiei Unice.

Art. 26

 1. Prezidiul Local este organismul executiv al Organizației Locale a partidului, fiind responsabil de punerea în aplicare a tuturor deciziilor Adunării Generale Locale, de buna desfăşurare a activităţii curente a organizației locale a partidului şi de funcţiile de reprezentare şi comunicare internă şi externă ale organizației locale a partidului.
 2. Prezidiul Local este constituit din Preşedintele Organizaţiei Locale, Secretarul Organizaţiei Locale și din 2 până la 4 membri, toți fiind aleși prin vot direct de Adunarea Generală Locală.
 3. Prezidiul Local se întruneşte o dată pe săptămână şi oricând este necesar la convocarea Preşedintelui Organizației Locale a partidului, a unui înlocuitor desemnat sau la cererea a 1/3 din membrii Prezidiului Local.
 4. Biroul Politic Local este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 5. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Prezidiul Local se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maxim 3 (trei) zile şi este statutar constituit oricare va fi numărul membrilor participanţi.
 6. Deciziile Prezidiului Local se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cvorumul fiind de jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
 7. Prezidiul Local are următoarele atribuţii principale:
 8. Conduce activitatea Organizației Locale a partidului;
 9. Adoptă, ca întreg sau prin membrii săi în funcţie de competenţe, poziţiile publice oficiale ale organizației locale a partidului în legătură cu evenimentele politice, sociale şi economice curente;
 10. Asigură informarea permanentă a membrilor organizației locale cu privire la activitatea curentă a partidului;
 11. Iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi externe ale filialei cu asociaţii patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate etc.;
 12. Stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale structurilor locale şi efectuează angajări şi concedieri;
 13. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru organizația locală şi îl propune spre aprobare Adunării Generale Locale;
 14. Administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor locale;
 15. Numeşte purtătorul de cuvânt al Organizației Locale a partidului;
 16. Decide schimbarea sediului organizației locale.

Art. 27

Competenţele membrilor Prezidiului Local:

 1. Preşedintele Organizației Locale a partidului este conducătorul politic al organizației locale a partidului.

Preşedintele Organizației Locale a partidului:

 1. reprezintă organizația locală a partidului în întâlnirile oficiale interne şi externe;
 2. prezidează lucrările organismelor de conducere locală a partidului, conform prevederilor prezentului Statut;
 3. urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere locală a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
 4. prezintă, periodic, rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul politic sau de guvernare al partidului;
 5. propune motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în organizația locală a partidului.
 6. Secretarul Organizației Locale este responsabil cu activitatea de organizare a partidului. Secretarul:
 7. supervizează activitatea grupurilor de acţiune, cercurilor de specialitate şi/ sau orice alte forme de organizare a membrilor organizației locale, adjuncţi aflaţi în subordinea sa;
 8. întocmeşte evidența membrilor şi ţine la zi Registrul Membrilor, Registrul Simpatizanților, Voluntarilor și Donatorilor;
 9. asigură că grupurile de acţiune locală, unitățile de proximitate, cercurile, cluburile şi/ sau orice alte forme de organizare și de inițiativă politică sau cetățenească a membrilor organizației locale aplică deciziile şi proiectele organismelor locale de conducere, respectând Statutul și Programul Politic;  
 10. coordonează, alături de trezorier, activitatea financiar-contabilă și strângerea cotizațiilor
 11. coordonează și planifică activitățile și întrunirile organizației;
 12. ține evidența și arhiva documentelor;
 13. asigură coerenţa activităţii comune a structurilor interne.

Art. 28

Prezidiul Județean este forul de conducere, decizie politică şi organizatorică al Organizațiilor Locale ale Partidului Alternativa De Vest.

 1. Prezidiul Județean este constituit din:
 2. membrii aleși ai Prezidiilor Locale sau reprezentanții acestora;
 3. primarul, viceprimarii şi consilierii locali, membri ai organizațiilor respective;
 4. În cadrul Prezidiului Județean, fiecare membru al acestei structuri, are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita prin buletin de vot pe hârtie, prin corespondenţă sau online.
 5. Prezidiul Județean se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la 3 luni.
 6. Prezidiul Județean se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, a majorităţii simple a membrilor Prezidiilor Locale sau a majorităţii absolute a membrilor organizațiilor locale.
 7. Prezidiul Județean are următoarele competenţe:
 8. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, din candidații propuși de Adunarile Generale Locale, candidații pentru funcțiile de Președinte al Consiliului Județean, consilieri județeni, deputat, senator și europarlamentar.  
 9. Alege cu majoritate simplă, prin vot deschis, din candidații propuși de Adunarile Generale Locale, pentru funcția de Președinte al României,  propunere pe care o transmite Prezidiului General;
 10. Aprobă acţiunile politice curente ale Organizației Locale a partidului, precum şi modul de coordonare a programelor sau proiectelor politice propuse de către Prezidiul Local;
 11.  Validează prin votul majorității simple punerea în practică de către Prezidiul Local a politicii de alianţe a partidului pe plan local, stabilită de Adunarea Generală Locală;
 12. Îndeplineşte orice sarcini atribuite de Adunarea Generală Locală;
 13. Convocarea în ședință ordinară a Prezidiul Județean se face la cererea oricăruia din Preşedinții Prezidiilor Locale.

Convocarea se face prin:

Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

E-mail;

Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.

Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Consilului Director Local, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

 1. Prezidiul Județean este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Prezidiul Județean se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maxim 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.

Titlul 2 – Structurile și Autoritățile Naționale

Art. 29

Structura de conducere la nivel naţional este formată din:

Adunarea Generală Naţională: constituită din totalitatea membrilor cu drept de vot ai partidului;

Prezidiul General: constituit din Președintele partidului, preşedinţii Prezidiilor Judeţene, parlamentarii partidului, miniştrii (membri ai partidului), preşedinţii consiliilor judeţene (membri ai partidului), primarii sau viceprimarii (membri ai partidului);  

Art. 30

Adunarea Generală Naţională este organul decizional suprem al partidului şi este constituită din totalitatea membrilor partidului.

 1. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru al partidului are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita prin corespondenţă sau online.
 2. Adunarea Generală Naţională se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la patru ani sau în maxim 6 (şase) luni de la data la care au avut loc alegerile pentru Parlamentul României.
 3. Adunarea Generală Naţională se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui partidului, a majorităţii membrilor Prezidiului Național.
 4. Adunarea Generală Naţională are următoarele competenţe:
 5. Adoptă Statutul Partidului şi aprobă modificarea prevederilor acestuia;
 6. Adoptă Programul Politic al Partidului;
 7. Adoptă semnul permanent al Partidului;
 8. Alege (şi revocă), prin vot secret şi uninominal, Preşedintele Partidului Alternativa De Vest;
 9. Alege, la propunerea Prezidiului General, Candidatul la Preşedinţia României al Partidului Alternativa De Vest;
 10. Aprobă, la propunerea Prezidiului General, încheierea unor alianţe electorale politice şi/ sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/ sau guvernamentală.
 11. Aprobă reorganizarea, fuziunile sau alianţele naţionale cu alte formaţiuni politice;
 12. Hotărăşte dizolvarea partidului.
 13. Convocarea Adunării Generale Naţionale se face de către Prezidiul General.

Convocarea în sesiune ordinară se face cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune. Convocarea în sesiune extraordinară se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune.

Convocarea se face prin:

Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

E-mail;

Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.

Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării. Când pe ordinea de zi figurează modificarea Statutului sau a Programului politic, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor

Adunarea Generală Naţională este statutar constituită la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maxim 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.

Art. 31

Prezidiul General este organismul executiv al partidului, fiind responsabil de punerea în aplicare a tuturor deciziilor Adunării Generale Naţionale, de buna desfăşurare a activităţii curente a partidului şi de funcţiile de reprezentare şi comunicare internă şi externă ale partidului.

 1. Prezidiul General este constituit din:
 2. Preşedintele partidului;
 3. Preşedinţii Prezidiilor Judeţene,;
 4. Parlamentarii partidului;
 5. miniştrii (membri ai partidului).
 6. preşedinţii consiliilor judeţene (membri ai partidului);
 7. primarii sau viceprimarii (membri ai partidului);
 8. Prezidiul General se întruneşte o dată pe an şi oricând este necesar la convocarea Preşedintelui partidului, a unui înlocuitor desemnat sau la cererea a 1/3 din membrii Prezidiului General.
 9. Prezidiul General este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Prezidiul General se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maxim 4 (patru) zile şi este statutar constituit oricare va fi numărul membrilor participanţi.

 1. Deciziile Prezidiului General se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 2. Prezidiul General are următoarele atribuţii principale:
 3. conduce activitatea partidului;
 4. adoptă ca întreg, sau prin membrii săi în funcţie de competenţe, poziţii publice oficiale ale partidului în legătură cu evenimentele politice, sociale şi economice curente, cu activitatea partidelor politice, a Parlamentului, a Guvernului sau a Preşedintelui României etc;
 5. asigură informarea permanentă a Prezidiilor Judeţene cu privire la activitatea curentă a partidului;
 6. negociază cu mandat de la Adunarea Generală Naţională alianţe sau protocoale de colaborare cu alte formaţiuni politice şi propune rezultatele acestor negocieri spre aprobare, conform prevederilor statutare;
 7. iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi internaţionale ale Partidului Alternativa De Vest cu alte partide politice, asociaţii patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate, etc.;
 8. conduce şi coordonează campaniile electorale ale Partidului Alternativa De Vest pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale şi numeşte şefii fiecăreia dintre aceste campanii electorale;
 9. numeşte şi revocă din funcţii reprezentanţii partidului în instituţii centrale, foruri şi organizaţii interne şi internaţionale;
 10. stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale structurii şi efectuează angajări şi concedieri;
 11. întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl propune spre aprobare Adunării Generale Naționale;
 12. administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor centrale;
 13. numeşte purtătorul de cuvânt al partidului;
 14. elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare internă a structurilor constituite în interiorul partidului şi le propune spre aprobare Adunării Generale Naționale;
 15. decide schimbarea sediului central al Partidului Alternativa De Vest.
 16. Propune Adunării Generale Naționale încheierea unor alianţe electorale politice şi/ sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/ sau guvernamentală.
 17. Deliberează asupra litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile administrative locale şi ia hotărâri în acest sens, care sunt definitive;
 18. orice alte sarcini stabilite de către Adunarea Generală Națională.

Art. 32

Competenţele membrilor Prezidiului Naţional:

 1. Preşedintele partidului este liderul partidului Alternativa de Vest, conducătorul politic al partidului şi principalul vector de imagine al partidului.

Preşedintele partidului:

 1. reprezintă partidul în întâlnirile oficiale interne şi externe;
 2. prezidează lucrările organismelor de conducere naţională a partidului, conform prevederilor prezentului Statut;
 3. urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere naţională a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
 4. urmărește, punerea în aplicare a principiilor și valorilor care stau la baza documentelor fondatoare ale partidului;
 5. prezintă, periodic, în faţa Adunării Generale Naționale, rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul politic sau de guvernare al partidului;
 6. propune motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid.
 7. propune decernarea calității de “Membru de Onoare” pentru cei mai merituoși și mai recunoscuți lideri sau militanți ai partidului.
 8. Secretarul General este responsabil cu activitatea de organizare a partidului. Secretarul general:
 9. supervizează activitatea organizaţiilor judeţene,;
 10. întocmeşte evidența membrilor şi ţine la zi Registrul Membrilor, pe cel al Simpatizanților, Voluntarilor și Donatorilor, respectiv pe cel al Structurilor Asociative Interne;
 11. asigură că organizaţiile judeţene aplică deciziile şi proiectele organismelor naţionale de conducere;  
 12. asigură că filialele județene aplică deciziile şi proiectele coordonate de Prezidiul Național și stabilite de Adunarea Generală Națională;  
 13. asigură că structurile asociative naționale şi/ sau orice alte forme de organizare și de inițiativă politică sau cetățenească a membrilor partidului aplică deciziile şi proiectele organismelor naționale de conducere, respectând Statutul și Programul Politic;  
 14. coordonează activitatea financiar-contabilă, supervizând și strângerea cotizațiilor:
 15. coordonează și planifică activitățile și întrunirile partidului la nivel național și internațional;
 16. ține evidența și arhiva documentelor;
 17. asigura coerenţa activităţii comune a a tuturor structurilor și organizațiilor partidului..

Titlul 3: Procedura de votare în organismele decizionale ale partidului

 1. Procedura alegerilor pentru funcţiile interne din partid

Art. 33

În partidul Alternativa De Vest, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile statutare şi ale Legii partidelor politice. În cadrul organismelor de conducere şi control, votul preşedintelui este decisive în caz de egalitate.

Art. 34

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, votul secret este obligatoriu.

Art. 35

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere şi control se iau în prezenţa a peste jumătate dintre membrii organismului respectiv, cu peste jumătate din voturile celor prezenţi (majoritate simplă), cu excepţia cazurilor în care statutul prevede altfel.

Art. 36

Mandatul membrilor partidului Alternativa De Vest, aleşi în organismele partidului, este de 4 ani.

Art. 37

În cazul în care un membru care deţine o funcţie de preşedinte sau de secretar la nivel local, judeţean sau la nivel naţional, este ales sau numit într-o funcţie de demnitate publică, alta decât consilier local, consilier judeţean, deputat sau senator în Parlamentul României, respectiv europarlamentar, poziţia acestuia va deveni vacantă de drept, urmând ca în cel mai scurt timp să fie organizate alegeri în organizaţia respectivă pentru ocuparea funcţiei de preşedinte, respectiv de secretar. Interimatul va fi asigurat de unul dintre membrii organelor executive ales in cadrul acelei structuri.

Art. 38

Alegerile pentru Preşedintele partidului, ca şi pentru organismele de conducere naţionale ale partidului se desfăşoară, obligatoriu, în termen de 3 (trei) luni după fiecare dată de desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul României, cu excepţia alegerilor parlamentare anticipate.

Alegerile pentru organismele teritoriale au loc în termen de maxim 6 (șase) luni de la aceeaşi dată.

Art. 39

Preşedinţii tuturor organismelor de conducere, indiferent de nivel, se aleg cu cel puţin jumătate plus unu din numărul participanţilor la şedinţa organismului statutar întrunit. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte condiţia de jumătate plus unu, se va organiza, în cel mai scurt timp posibil, un nou tur de scrutin, între primii doi clasaţi.

Toţi ceilalţi membri ai organismelor de conducere şi control se aleg prin vot preferențial, pe listă deschisă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.

Art. 40

Rezultatele alegerilor de orice fel sunt validate de către organul decizional ierarhic superior referitor la îndeplinirea prevederilor statutare şi legale privind desfăşurarea scrutinului.

Art. 41

Candidaturile la orice funcţie eligibilă sau numită în interiorul sau exteriorul partidului vor fi depuse la secretariatul Prezidiului Local, Prezidiului Judeţean sau Naţional, după caz.

Candidaturile vor fi analizate şi vor primi avizul Comisiei Unice, pe baza unui formular privind îndeplinirea criteriilor de integritate, a unui CV, a unei declaraţii de avere, a unei declaraţii de interese. Candidatul poate fi audiat sau depune documente suplimentare, dacă Comisia decide astfel.

Art. 42

 1. Procedura alegerilor pentru funcţiile de la nivel naţional

Procedura alegerilor pentru funcţiile de Preşedinte al partidului şi Preşedinte al Comisiei Unice și de Arbitraj

Preşedintele partidului şi Preşedintele Comisiei Unice și de Arbitraj vor fi aleşi, în cadrul Adunării Generale, prin vot direct de către toţi membri partidului Alternativa De Vest, cu plata cotizaţiei la zi, care se prezintă la vot.

Convocarea Adunării Generale pentru alegerea Preşedintelui partidului şi Preşedintelui Comisiei Unice și de Arbitraj se face cu cel puţin 60 de zile înainte.

În perioada de la data convocării până la debutul Adunării Generale:

Secretarul general, verifică baza de date a membrilor partidului Alternativa De Vest şi pregătesc sistemul de vot electronic;

Potenţialii candidaţi îşi depun dosarul de candidatură la Comisia Unică și de Arbitraj cu cel puţin 7 zile înainte de declanşarea Adunării Generale. Dosarul trebuie să conţină:

O declaraţie scrisă şi semnată privind intenţia candidaturii;

Un CV, o declaraţie de avere, o declaraţie de interese şi un formular privind îndeplinirea criteriilor de integritate;

În termen de două zile de la depunerea dosarului, Comisia Unică și de Arbitraj dă un aviz pentru candidatură.

Pe parcursul Adunării Generale, candidaţii se pot retrage din cursă şi transfera voturile unui candidat mai bine plasat, anunţând public susţinerea pentru candidatul respectiv, dar şi motivele retragerii.

Procesul de votare din fiecare organizaţie judeţeană se va desfăşura online sau prin corespondenţă, separat pentru fiecare funcţie pentru care se organizează alegeri.

În vederea validării şi numărării voturilor exprimate, Prezidiul Naţional va desemna o Comisie de validare şi numărare formată din 5 (cinci) membri.

Comisia de validare şi numărare va întocmi un Proces Verbal ale cărui date sunt obţinute prin însumarea voturilor din fiecare filială. Procesul Verbal va conţine şi: numărul total de membri de partid cu drept de vot; numărul participanţilor la vot; procentul de participare.

În cazul în care procentul de participare nu întruneşte majoritatea cerută, Adunarea Generală se reprogramează conform prevederilor statutare.

În cazul în care se îndeplineşte cvorumul, comisia va consemna în Procesul verbal, separat pentru fiecare funcţie pentru care s-a candidat: numele candidatului; numărul de voturi obţinut; procentul din totalul voturilor exprimate. Este declarat câştigător candidatul care a obţinut jumătate plus unu din numărul total de voturi exprimate.

Dacă nici unul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea necesară, se va organiza un nou tur de votare cu primii 2 candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute. Adunarea Generală convocată pentru al doilea tur de scrutin este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.  

Este declarat câştigător candidatul care a obţinut în turul doi de scrutin cel mai mare număr de voturi.

Art. 43

III. Procedura alegerilor pentru funcţiile de la nivel judeţean şi local

În perioada de la data convocării până la debutul Adunării Generale:

Secretarul judeţean sau local, după caz, verifică baza de date a membrilor partidului Alternativa De Vest şi pregătesc sistemul de vot electronic;

Potenţialii candidaţi îşi depun dosarul de candidatură la structura locala sau județeană, după caz, care le transmit spre analiză spre Comisia Unică și de arbitraj, cu cel puţin 15 zile înainte de declanşarea Adunării Generale. Dosarul trebuie să conţină:

O declaraţie scrisă şi semnată privind intenţia candidaturii;

Un CV, o declaraţie de avere, o declaraţie de interese şi un formular privind îndeplinirea criteriilor de integritate;

În termen de două zile de la depunerea dosarului, Comisia de integritate şi arbitraj relevantă dă un aviz conform pentru candidatură.

Pe parcursul Adunării Generale, candidaţii se pot retrage din cursă şi transfera voturile unui candidat mai bine plasat, anunţând public susţinerea pentru candidatul respectiv, dar şi motivele retragerii.

Procesul de votare din fiecare filială (organizaţie) judeţeană se va desfăşura online sau prin corespondenţă, separat pentru fiecare funcţie pentru care se organizează alegeri.

Procesul de votare din fiecare filială (organizaţie) locală se va desfăşura prin vot secret pe buletine de vot, separat pentru fiecare funcţie pentru care se organizează alegeri. Procesul de votare este centralizat, este organizat şi supervizat de Comisia de validare şi numărare. În cazul în care filiala locală are un număr prea mare de membri cu drept de vot, se poate organiza un proces de votare online sau prin corespondenţă.

Comisia de validare şi numărare va întocmi un Proces Verbal ale cărui date sunt obţinute prin însumarea voturilor din fiecare filială. Procesul Verbal va conţine şi numărul total de membri de partid cu drept de vot; numărul participanţilor la vot; procentul de participare.

În cazul în care procentul de participare nu întruneşte majoritatea cerută, Adunarea Generală se reprogramează conform prevederilor statutare.

În cazul în care se îndeplineşte cvorumul, comisia va consemna în Procesul verbal, separat pentru fiecare funcţie pentru care s-a candidat: numele candidatului; numărul de voturi obţinut; procentul din totalul voturilor exprimate. Este declarat câştigător candidatul care a obţinut jumătate plus unu din numărul total de voturi exprimate.

Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea necesară, se va organiza un nou tur de votare cu primii 2 candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute. Adunarea Generală convocată pentru al doilea tur de scrutin este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.  

Este declarat câştigător candidatul care a obţinut în turul doi de scrutin cel mai mare număr de voturi.

Art. 44

 1. Procedura alegerilor pentru candidaţii partidului la alegerile locale, generale, europarlamentare şi nominalizarea candidatului la funcţia de Preşedinte al României

Procedura de desemnare a candidaţilor pentru funcţiile de consilieri locali, primari, consilieri judeţeni şi parlamentari, preşedinte al consiliului judeţean.

Poate candida pentru fi desemnat candidat al partidului pentru o funcţie de demnitate publică orice persoană care deţine calitatea de membru sau simpatizant al partidului.

Scrisoarea de intenţie pentru a fi desemnat drept candidat al partidului se depune la secretariatul organizatiei relevante şi va fi însoţită de un CV, o declaraţie de avere, o declaraţie de interese şi un formular privind îndeplinirea criteriilor de integritate. Solicitarea va fi direcţionată spre analiză Comisiei Unice și de Arbitraj.

Comisia Unică și de Arbitraj va analiza dosarul, va organiza un interviu cu candidatul şi va acorda un punctaj fiecărui candidat. Punctajul se determină prin însumarea punctajelor acordate pentru următoarele criterii de departajare, cu un punctaj maxim de 100 de puncte:

CV-ul profesional;

Imaginea publică a candidatului;

Integritatea candidatului;

Alte criterii pe care Comisia le consideră relevante.

Comisia Unică și de Arbitraj va întocmi o listă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de candidaţi. Lista candidaţilor validaţi va fi trimisă Adunărilor Generale relevante pentru alegerea candidaţilor, acolo unde Statutul prevede.

Art. 45

Procedura de desemnare a candidatului pentru funcţia de Preşedinte al României

Poate candida pentru fi desemnat candidat pentru  funcţia de Preşedinte al României  orice persoană care deţine calitatea de membru al partidului.

Procedura de desemnare a candidatului pentru funcţia de Preşedinte al României va fi identică cu cea de alegere a Preşedintelui partidului Alternativa De Vest.

Capitolul IV: COMISIA UNICĂ DE ARBITRAJ

Art. 46

Comisia unică de arbitraj este garantul respectării prevederilor Statutului de către organismele de conducere şi de către membri, şi garantul respectării drepturilor membrilor recunoscute prin Statut.

Comisia Unică de Arbitraj este alcătuită din 4 membri aleşi de Prezidiul General şi preşedintele Comisiei care este ales de Adunarea Generală Naţională. Mandatul membrilor este de 4 ani.

Preşedintele Comisiei nu poate avea nicio altă funcţie aleasă în partid.

Art. 47

Comisia Unică de Arbitraj are următoarele atribuţii:

Elaborează şi propune votului Adunării Generale, după consultări publice în cadrul partidului, modificări sau completări ale Statutului;

Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza cu privire la încălcarea sau nerespectarea prevederilor Statutului de către membrii de partid;

Are drept de veto cu privire la membrii partidului care îşi anunţă intenţia de a candida la funcţii de conducere naţionale, judeţene sau locale, în interiorul partidului sau la funcţii în afara partidului; Comisia va functiona si isi va exercita atributele, inclusiv dreptul de veto doar in baza Regulamentului propriu. Regulamentul va fi redactat și votat de catre Adunarea Generala a Membrilor Fondatori.

Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale Partidului şi prevederile Statutului;

Soluţionează din oficiu sau la cerere litigiile dintre membrii Partidului, litigiile dintre membrii Partidului şi organele de conducere, şi litigiile între organele de conducere ale Partidului

Art. 48

Comisia Unică de Arbitraj se întruneşte ori de câte ori este necesar, convocată de preşedinte sau oricare din membrii acesteia;

Atât convocarea, cât şi deliberarea şi luarea deciziilor se pot face prin orice modalitate de comunicare, inclusiv online sau videoconferinţă; Deciziile se iau cu majoritate simplă.

Dezbaterile, deliberările şi deciziile Comisiei se consemnează într-o minută (proces-verbal).

Art. 49

Procedura de aplicare a sancţiunilor

În aplicarea sancţiunilor, Comisia Unică de Arbitraj este sesizată de orice membru de partid sau se autosesizează, în caz că are cunoştinţă de faptă, şi decide sancţiunile în cel mai scurt termen;

Membrul vizat va fi înştiinţat prin orice mijloc care asigură informarea reală despre declanşarea procedurii şi va fi invitat pentru a fi audiat de către Comisia de Integritate şi Arbitraj. Absenţa netemeinic motivată până la data fixată prin convocare nu va împiedica continuarea procedurii.

Decizia de sancţionare se comunică membrului de partid sancţionat, în scris, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.

În toate deciziile, cu excepţia celor ale Adunării Generale, votul se face public şi este asumat nominal.

Capitolul V: CURTEA NAȚIONALĂ DE AUDIT

Art. 50

Comisia de Audit este organismul partidului care controlează modul de realizare şi provenienţa fondurilor partidului, oportunitatea şi corectitudinea cheltuielilor, modul de constituire şi întreţinere a patrimoniului partidului, precum şi orice altă activitate economică şi financiară a partidului, atât curentă, cât şi legată de campaniile electorale.

Comisia de Audit îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament intern, redactat de membrii Comisiei şi aprobat de Prezidiul General. Regulamentul  trebuie să prevadă şi proceduri si criterii de audit intern al organizatiilor de conducere de la nivel central, teritorial si local.

Comisia Naţională de Audit este constituita din 3 membri aleşi de Prezidiul General.

Preşedintele Comisiei este ales prin vot secret cu majoritate absolută dintre membrii Comisiei. Preşedintele Comisiei nu poate avea nici o altă funcţie la nivel naţional în partid.

Comisia prezintă rapoarte de activitate şi de performanţă a organismelor de conducere, la solicitare, în faţa structurilor de conducere naţionale.

CAPITOLUL VI:PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI ALTERNATIVA DE VEST

Art. 51

Partidul Alternativa De Vest poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

Art. 52

Sursele de finanţare ale partidului provin din:

Cotizaţiile membrilor partidului;

Donaţii şi legate;

Venituri provenite din activităţi proprii;

Alte surse, potrivit legii.

Art. 53

Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România.

Art. 54

Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este propus de Prezidiul Local.

Prezidiul Naţional stabileşte o cotizaţie lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului, în administraţia locală sau centrală, precum şi pentru parlamentari.

CAPITOLUL X:DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 55

Partidul Alternativa De Vest îşi încetează activitatea prin:

Autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Naţională, cu votul a peste două treimi din numărul membrilor;

Dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească sau prin hotărâre a Curţii Constituţionale;

Constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice;

În alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 56

Până la organizarea primei Adunări Generale Naţionale şi a primei Convenţii Naţionale, care vor avea loc după înregistrarea partidului în Registrul Partidelor Politice, organisme în care se vor alege organele de conducere şi control ale partidului prevăzute în prezentul Statut, se constituie Adunarea Generală a Membrilor Fondatori reuniţi în grupul de iniţiativă pentru înfiinţarea şi înregistrarea Partidului Alternativa De Vest, ca organ deliberativ al partidului.

Art.57

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori are următoarele atribuţii:

Adoptă Statutul şi Programul politic al partidului;

Alege din rândul membrilor fondatori un Grup de Iniţiativă al partidului;

Desemnează membrii fondatori care vor formula şi vor semna cererea de înregistrare a Partidului Alternativa De Vest;

Împuterniceşte persoanele desemnate să întocmească şi să desfăşoare formalităţile legale de constituire şi înregistrare a Partidului Alternativa De Vest, să deschidă şi să opereze contul bancar şi să semneze declaraţia cu privire la sediul şi patrimoniul partidului.

Art. 58

Grupul de Iniţiativă se compune din preşedinte şi un număr de 4 membri şi exercită toate atribuţiile executive în numele şi pentru Partidul Alternativa De Vest până la alegerea organismelor de conducere şi control prevăzute în prezentul statut.

Art. 59

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori şi Grupul de Iniţiativă îşi vor înceta de drept activitatea în momentul alegerii, de către Adunarea Generală Naţională, a organismelor naţionale de conducere şi control ale partidului.

Art. 60

Prima Adunare Generală Naţională şi prima Convenţie Naţională se vor organiza după data înregistrării în Registrul Partidelor Politice,.

Art. 61

Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice.

În cazul în care, pe parcursul desfăşurării formalităţilor de constituire şi înregistrare a partidului apar modificări ale Legii partidelor politice, prevederile statutare afectate de modificarea legii se vor modifica la rândul lor pentru a se pune în concordanţă cu noile prevederi legale.